Vyzkoušejte si ZDARMA, jak by různé koberce a podlahy vypadaly ve Vašem pokoji v našem plánovači.


Obchodní podmínky - Mujkoberec.cz

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Friendly Stores s.r.o. ( Mujkoberec.cz )

se sídlem Praha 20, 193 00, Horní Počernice, Lipí 686/20

identifikační číslo:  041 24 472, DIČ: CZ04124472

IČ DPH (Slovensko): SK4120185762, jsme plátci DPH na Slovensku.

číslo účtu: FIO BANKA  2300809812 / 2010

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.mujkoberec.cz

Pro znalce

Jednoduše - pro lidi

Úvodní ustanovení

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Friendly Stores s.r.o. ( Mujkoberec.cz ), se sídlem, Praha 20, 193 00, Horní Počernice, Lipí 686/20, identifikační číslo: 041 24 472, dič: CZ04124472, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mujkoberec.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.         Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží na eshopu www.mujkoberec.cz. Prodejcem je Friendly Stores s.r.o., Lipí 686/20, Praha 9, 19300, ičo: 041 24 472, dič: CZ04124472. Společnost zapsána v obchodním rejstříku. Jsme plátci DPH.

Uživatelský účet

1.6.         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9.         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uživatelský účet

Na stránkách se můžete nebo nemusíte registrovat. My se zavazujeme, že Vaše údaje nikomu neřekneme a zústanou přísně střežené. 

Uzavření kupní smlouvy

1.12.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.14.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.15.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.15.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.16.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Návrh objednávky odešle kupující prodávajícímu vybráním platební metody v košíku a následným potvrzením provedeným klikem na tlačítko u konkrétní platební metody. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka se považuje za platnou v momentě, kdy nastane první z následujících tří události:
Prodávající vystaví a zašle fakturu elektronickou formou kupujícímu,
prodávající odešle kupujícímu email, kde potvrzuje odeslání zboží,
prodávající zboží uřízne nebo jinak upraví na základě přání zákazníka nebo jej objedná u dodavatele.

Automatický email, který kupujícímu přijde ihned po vytvoření objednávky se nepovažuje za oficiální potvrzení objednávky. 

1.17.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.18.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zasláním faktury prodávajícího kupujícímu nebo zasláním emailu potvrzujícího odeslání zboží elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.19.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

1.20.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

A/ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

B/ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 2300809812 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

C/ bezhotovostně prostřednictvím internetové platební brány GoPay;

D/ v hotovosti/platební kartou (pouze v případě osobního odběru zboží);

E/ platbou na fakturu splatnou do 14 dní (jen pro státní instituce a školy či školky)

F/ platbou na fakturu Skip Pay. Službu Skip Pay zajišťuje externí společnost. Podmínky ke službě Skip Pay jsou uvedeny na https://skippay.cz/vseobecne-obchodni-podminky. V případě využití Skip Pay platby je splatnost ceny 16 dní po odeslání zboží.

1.21.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena dopravy je uvedena vždy v košíku u příslušného dopravce. Určité typy dopravy mohou být zdarma.

1.22.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.23.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.24.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.25.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.26.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.

1.27.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.28.      Podle zákona o evidenci tržeb je od 1.3.2017 prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku v případě platby kartou online nebo v případě platby v hotovosti či kartou na provozovně prodávajícího. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Uzavření kupní smlouvy

Ceny na eshopu jsou konečné vč. DPH, nepřipočítáváme k nim žádnou další daň či poplatky. Pro objednání zboží je potřeba vyplnit objednávkový formulář, ve kterém si vyberete způsob dopravy a platby. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a neposkytneme je třetí osobě s vyjímkou dopravce, který potřebuje znát Vaši adresu. Kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku" souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. 

Platit u nás můžete několika způsoby: na dobírku, bankovním převodem na účet: 2300809812/2010 , platební kartou, přes PayPal, platební metodou Skip Pay nebo v případě osobního odběru hotově. Pro školy, školky a státní instituce umožňujeme i platbu na fakturu splatnou do 14 dní. V případě platby převodem je kupní cena splatná do 5 dnů od vytvoření objednávky, jinak můžeme objednávku stornovat.

Na každou objednávku Vám vystavíme fakturu, kterou Vám zašleme emailem. Jsme plátci DPH.

Od 1.3.2017 se na nás vztahuje zákon o EET. Při platbě kartou online nebo v hotovosti na naší vzorkovně vždy obdržíte elektronickou či papírovou účtenku.

Odstoupení od kupní smlouvy

1.28.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Zejména není možné bezdůvodně vracet produkty dělané a upravované na míru pro zákazníka, jako například metrážní a travní koberce, které jsou nařezány na zakázku na požadovaný rozměr zákazníka a některé typy běhounů, které jsou nařezány na zakázku na požadovaný rozměr zákazníka. Na tyto produkty se vztahuje standardní zákonná záruka, takže pokud zboží bude poškozené, může zákazník zboží vrátit nebo uplatnit reklamaci. Kladná odchylka v rozměru není v tomto případě považována za chybu a není důvodem k odstoupení od smlouvy.

1.29.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do tříset šedesáti pěti (365) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K odstoupení lze použít jednoduchý formulář dostupný zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat také na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@mujkoberec.cz, případně jiným vhodným způsobem (telefonicky, messengerem apod.).

1.30.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 365 dnů (1 roku) od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese prodávající náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.31.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.32.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.33.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.34.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od kupní smlouvy

Od smlouvy u nás můžete odstoupit do 1 roku od nákupu bez udání důvodu. Při vrácení celé objednávky vracíme i cenu poštovného - neriskujete tedy ani korunu. Vždy nás nejprve kontaktujte emailem, telefonicky nebo zprávou, abychom se domluvili na nejsnazším způsobu vrácení. Obvykle si pro zboží pošleme kurýra. Pokud zboží poškodíte, bohužel jej od Vás nemůžeme přijmout zpět nebo Vám budeme muset naúčtovat poplatek, za který uvedeme zboží do původního stavu. Prosíme tedy, abyste zboží vraceli čisté. Produkty řezané na míru bohužel není možné vracet. U metrážových koberců a běhounů není kladná odchylka v rozměru považována za chybu a důvod k odstoupení od smlouvy.

Přeprava a dodání zboží

1.35.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.36. Dodací termíny uvedené u produktů jsou pouze orientační, a prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo oddálení termínu. Prodávající může termín oddálit pouze v případě, že mu okolnolnosti neumožní jiné řešení, např. v případě, že výrobce odloží výrobu nebo pokud je zboží pocházející od třetí strany dodáno na sklad prodávajícího se zpožděním. Prodávající není oprávněn zbytečně zdržovat zásilku na svém skladě, a pokud bude mít možnost, tak je povinen zboží odeslat bez odkladu. Dodací lhůta začíná běžet následujícím pracovním dnem po dni, kdy byla objednávka vytvořena. 

1.36.1.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.37.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.38.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.39.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Přeprava a dodání zboží

Zboží Vám zašleme tam, kam určíte v objednávce. Pakliže objednávku odešlete, měli byste ji i převzít od dopravce. Při převzetí zboží prosím zkontrolujte, jestli nedošlo k jeho poškození při přepravě. Pokud ano, kontaktujte nás. Zboží zasíláme do celé ČR, na Slovensko, ale i jinam do zahraničí.

Práva z Vadného plnění

1.40.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.41.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.41.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.41.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.41.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.41.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.41.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.42.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.43.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.44.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.45.      Kupující je povinen nahlásit závadu prodávajícímu bezprostředně poté, co na ni přijde. Pokud bude kupující dále pokračovat v užívání produktu bez nahlášení závady, prodávající má právo předpokládat, že si ji kupující způsobil sám, a tím pádem reklamaci zamítnout. 

1.46.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.47.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.48.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.49.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mujkoberec.cz . V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit smluvním stranám vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00  Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující (spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1.50.      Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.51.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.52.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Odpovědnost za vady, záruka, rozpor s kupní smlouvou

1.         Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé.

2.         Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 36 měsíců (dále jen ,,záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruční dobu lze také prodloužit zakoupením odpovídající položky "prodloužení záruční doby". Záruční podmínky v prodloužené lhůtě, kterou si může zákazník přikoupit v procesu objednávky na eshopu, se řídí stejnými pravidly, jako v prvních 36 měsících.

3.         Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

4.         Reklamované zboží zašle kupující na adresu reklamačního odd. Mujkoberec.cz, která je: Friendly Stores, s.r.o., Lipí 686/20, Praha 9, 19300

5.         Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, aby mohlo být posouzeno, s projevem vůle kupujícího směřující k reklamaci zboží.

6.         Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. Koupě zboží musí být vždy v rámci uplatnění reklamace prokázáno. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, záruční list a doklad o zaplacení.

7.         Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady a způsob vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost.

8.         Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dní. Pokud poslední den této lhůty připadne na státní svátek, sobotu či neděli, je v takovém případě posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Pokud nebude reklamace vyřízena do 30 dní od jejího uplatnění, má kupující stejná práva jako v případě neodstranitel­né vady (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění).

9.         Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náklady odpovídající opakovanému dodání zboží a/nebo poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.

10.       Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

1) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

2) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

3) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující.

 11.       Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou podle předchozího věty se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

12.       Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

13.       Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6ti měsíců ode den převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva z vadného plnění

Na všechno zboží poskytujeme prodlouženou záruku tři roky. Pokud v této lhůtě dojde k poškození zboží, můžete jej u nás reklamovat. Kontaktujte nás a domluvíme se na řešení. Zboží také můžete zaslat na adresu: Friendly Stores, s.r.o., Lipí 686/20, Praha 9, 19300. Pokud k reklamovanému zboží přiložíte fakturu, usnadníte nám práci. Pokud fakturu nemáte, kontaktujte nás. Reklamace řešíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů, jak nám ukládá zákon. Pokud bude reklamace uznána, zboží Vám podle typu vady buď opravíme, vyměníme za jiné (samozřejmě jen s Vaším souhlasem) nebo Vám vrátíme peníze.
Záruku si můžete také prodloužit zakoupením prodloužené záruky. Podmínky prodloužené záruky mají stejná pravidla, jako běžná záruční doba.

Závěrečná ustanovení

1.64.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.65.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.66.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

·         adresa elektronické pošty:                     info@mujkoberec.cz         

·         telefon:                                                       +420 277 000 178

Závěrečná ustanovení

Pokud jsme nějaké podmínky zapomněli uvést sem do obchodních podmínek, pak se řídíme českými zákony.

Se všemi dotazy se na nás můžete obracet na čísle +420 277 000 178 a na emailu info@mujkoberec.cz

Jednoduše - pro lidi

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží na eshopu www.mujkoberec.cz. Prodejcem je Friendly Stores s.r.o., Lipí 686/20, Praha 9, 19300, ičo: 041 24 472, dič: CZ04124472. Společnost zapsána v obchodním rejstříku. Jsme plátci DPH.

Uživatelský účet

Na stránkách se můžete nebo nemusíte registrovat. My se zavazujeme, že Vaše údaje nikomu neřekneme a zústanou přísně střežené. 

Uzavření kupní smlouvy

Ceny na eshopu jsou konečné vč. DPH, nepřipočítáváme k nim žádnou další daň či poplatky. Pro objednání zboží je potřeba vyplnit objednávkový formulář, ve kterém si vyberete způsob dopravy a platby. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a neposkytneme je třetí osobě s vyjímkou dopravce, který potřebuje znát Vaši adresu. Kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku" souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. 

Platit u nás můžete několika způsoby: na dobírku, bankovním převodem na účet: 2300809812/2010 , platební kartou, přes PayPal, platební metodou Skip Pay nebo v případě osobního odběru hotově. Pro školy, školky a státní instituce umožňujeme i platbu na fakturu splatnou do 14 dní. V případě platby převodem je kupní cena splatná do 5 dnů od vytvoření objednávky, jinak můžeme objednávku stornovat.

Na každou objednávku Vám vystavíme fakturu, kterou Vám zašleme emailem. Jsme plátci DPH.

Od 1.3.2017 se na nás vztahuje zákon o EET. Při platbě kartou online nebo v hotovosti na naší vzorkovně vždy obdržíte elektronickou či papírovou účtenku.

Odstoupení od kupní smlouvy

Od smlouvy u nás můžete odstoupit do 1 roku od nákupu bez udání důvodu. Při vrácení celé objednávky vracíme i cenu poštovného - neriskujete tedy ani korunu. Vždy nás nejprve kontaktujte, abychom se domluvili na nejsnazším způsobu vrácení. Obvykle si pro zboží pošleme kurýra. Pokud zboží poškodíte, bohužel jej od Vás nemůžeme přijmout zpět nebo Vám budeme muset naúčtovat poplatek, za který uvedeme zboží do původního stavu. Prosíme tedy, abyste zboží vraceli čisté. Produkty řezané na míru bohužel není možné vracet. U metrážových koberců a běhounů není kladná odchylka v rozměru považována za chybu a důvod k odstoupení od smlouvy.

Přeprava a dodání zboží

Zboží Vám zašleme tam, kam určíte v objednávce. Pakliže objednávku odešlete, měli byste ji i převzít od dopravce. Při převzetí zboží prosím zkontrolujte, jestli nedošlo k jeho poškození při přepravě. Pokud ano, kontaktujte nás. Zboží zasíláme do celé ČR, na Slovensko, ale i jinam do zahraničí.

Práva z vadného plnění

Na všechno zboží poskytujeme prodlouženou záruku tři roky. Pokud v této lhůtě dojde k poškození zboží, můžete jej u nás reklamovat. Kontaktujte nás a domluvíme se na řešení. Zboží také můžete zaslat na adresu: Friendly Stores, s.r.o., Lipí 686/20, Praha 9, 19300. Pokud k reklamovanému zboží přiložíte fakturu, usnadníte nám práci. Pokud fakturu nemáte, kontaktujte nás. Reklamace řešíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů, jak nám ukládá zákon. Pokud bude reklamace uznána, zboží Vám podle typu vady buď opravíme, vyměníme za jiné (samozřejmě jen s Vaším souhlasem) nebo Vám vrátíme peníze.
Záruku si můžete také prodloužit zakoupením prodloužené záruky. Podmínky prodloužené záruky mají stejná pravidla, jako běžná záruční doba.

Závěrečná ustanovení

Pokud jsme nějaké podmínky zapomněli uvést sem do obchodních podmínek, pak se řídíme českými zákony.

Se všemi dotazy se na nás můžete obracet na čísle +420 277 000 178 a na emailu info@mujkoberec.cz

Pro znalce

Úvodní ustanovení

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Friendly Stores s.r.o. ( Mujkoberec.cz ), se sídlem, Praha 20, 193 00, Horní Počernice, Lipí 686/20, identifikační číslo: 041 24 472, dič: CZ04124472, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mujkoberec.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.         Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

1.6.         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9.         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

1.12.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.14.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.15.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.15.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.16.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Návrh objednávky odešle kupující prodávajícímu vybráním platební metody v košíku a následným potvrzením provedeným klikem na tlačítko u konkrétní platební metody. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka se považuje za platnou v momentě, kdy nastane první z následujících tří události:
Prodávající vystaví a zašle fakturu elektronickou formou kupujícímu,
prodávající odešle kupujícímu email, kde potvrzuje odeslání zboží,
prodávající zboží uřízne nebo jinak upraví na základě přání zákazníka nebo jej objedná u dodavatele.

Automatický email, který kupujícímu přijde ihned po vytvoření objednávky se nepovažuje za oficiální potvrzení objednávky. 

1.17.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.18.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zasláním faktury prodávajícího kupujícímu nebo zasláním emailu potvrzujícího odeslání zboží elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.19.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

1.20.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

A/ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

B/ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 2300809812 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

C/ bezhotovostně prostřednictvím internetové platební brány GoPay;

D/ v hotovosti/platební kartou (pouze v případě osobního odběru zboží);

E/ platbou na fakturu splatnou do 14 dní (jen pro státní instituce a školy či školky)

F/ platbou na fakturu Skip Pay. Službu Skip Pay zajišťuje externí společnost. Podmínky ke službě Skip Pay jsou uvedeny na https://skippay.cz/vseobecne-obchodni-podminky. V případě využití Skip Pay platby je splatnost ceny 16 dní po odeslání zboží.

1.21.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena dopravy je uvedena vždy v košíku u příslušného dopravce. Určité typy dopravy mohou být zdarma.

1.22.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.23.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.24.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.25.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.26.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak.

1.27.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.28.      Podle zákona o evidenci tržeb je od 1.3.2017 prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku v případě platby kartou online nebo v případě platby v hotovosti či kartou na provozovně prodávajícího. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od kupní smlouvy

1.28.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Zejména není možné bezdůvodně vracet produkty dělané a upravované na míru pro zákazníka, jako například metrážní a travní koberce, které jsou nařezány na zakázku na požadovaný rozměr zákazníka a některé typy běhounů, které jsou nařezány na zakázku na požadovaný rozměr zákazníka. Na tyto produkty se vztahuje standardní zákonná záruka, takže pokud zboží bude poškozené, může zákazník zboží vrátit nebo uplatnit reklamaci. Kladná odchylka v rozměru není v tomto případě považována za chybu a není důvodem k odstoupení od smlouvy.

1.29.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do tříset šedesáti pěti (365) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@mujkoberec.cz

1.30.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 365 dnů (1 roku) od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese prodávající náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.31.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.32.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.33.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.34.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přeprava a dodání zboží

1.35.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.36. Dodací termíny uvedené u produktů jsou pouze orientační, a prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo oddálení termínu. Prodávající může termín oddálit pouze v případě, že mu okolnolnosti neumožní jiné řešení, např. v případě, že výrobce odloží výrobu nebo pokud je zboží pocházející od třetí strany dodáno na sklad prodávajícího se zpožděním. Prodávající není oprávněn zbytečně zdržovat zásilku na svém skladě, a pokud bude mít možnost, tak je povinen zboží odeslat bez odkladu. Dodací lhůta začíná běžet následujícím pracovním dnem po dni, kdy byla objednávka vytvořena. 

1.36.1.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.37.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.38.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.39.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Práva z Vadného plnění

1.40.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.41.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.41.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.41.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.41.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.41.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.41.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.42.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.43.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.44.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.45.      Kupující je povinen nahlásit závadu prodávajícímu bezprostředně poté, co na ni přijde. Pokud bude kupující dále pokračovat v užívání produktu bez nahlášení závady, prodávající má právo předpokládat, že si ji kupující způsobil sám, a tím pádem reklamaci zamítnout. 

1.46.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.47.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.48.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.49.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mujkoberec.cz . V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit smluvním stranám vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00  Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující (spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1.50.      Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.51.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.52.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Odpovědnost za vady, záruka, rozpor s kupní smlouvou

1.         Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé.

2.         Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 36 měsíců (dále jen ,,záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruční dobu lze také prodloužit zakoupením odpovídající položky "prodloužení záruční doby". Záruční podmínky v prodloužené lhůtě, kterou si může zákazník přikoupit v procesu objednávky na eshopu, se řídí stejnými pravidly, jako v prvních 36 měsících.

3.         Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

4.         Reklamované zboží zašle kupující na adresu reklamačního odd. Mujkoberec.cz, která je: Friendly Stores, s.r.o., Lipí 686/20, Praha 9, 19300

5.         Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, aby mohlo být posouzeno, s projevem vůle kupujícího směřující k reklamaci zboží.

6.         Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. Koupě zboží musí být vždy v rámci uplatnění reklamace prokázáno. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, záruční list a doklad o zaplacení.

7.         Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady a způsob vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost.

8.         Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dní. Pokud poslední den této lhůty připadne na státní svátek, sobotu či neděli, je v takovém případě posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Pokud nebude reklamace vyřízena do 30 dní od jejího uplatnění, má kupující stejná práva jako v případě neodstranitel­né vady (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění).

9.         Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náklady odpovídající opakovanému dodání zboží a/nebo poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.

10.       Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

1) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

2) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

3) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující.

 11.       Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou podle předchozího věty se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

12.       Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

13.       Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 12ti měsíců ode den převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Závěrečná ustanovení

1.64.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.65.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.66.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

·         adresa elektronické pošty:                     info@mujkoberec.cz         

·         telefon:                                                       +420 277 000 178

V Praze dne 14.10.2016
Změna: 14.2.2017 (přidány informace o EET)
Změna: 13.4.2019 (běžná záruční doba byla prodloužena z 24 na 36 měsíců)
Změna: 1.1.2023 (upravena doba v bodě 13 - z 6 na 12 měsíců)